Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

szarlotka76
8040 1581
Reposted fromministerium ministerium viagosialap gosialap
szarlotka76
4436 d501 500

“Let’s never come here again because it would never be as much fun.“

Lost in Translation (2003) dir. Sofia Coppola

Reposted fromohhmarigold ohhmarigold viagosialap gosialap
szarlotka76
Chcę, żebyś przybliżył się do mnie i dotulił, i żebyś trzymał mi w nocy rękę na brzuchu, kiedy się boję. Chcę z tobą mieszkać w pokoiku ciasnym jak szafa (...), a najbardziej to chciałabym być jedwabnikiem. Siedzieć z tobą w kokonie dwuosobowym (mam nadzieję, że są dwuosobowe) i żebyś nigdzie beze mnie nie wychodził.
— Agnieszka Osiecka do Jeremiego Przybory
Reposted frompesy pesy viamirosia mirosia
szarlotka76
It's so easy to be a poet and so hard to be a man.
— Bukowski
szarlotka76
szarlotka76
8987 2db7
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viamirosia mirosia
szarlotka76

Reposted fromlifeless lifeless viafenoloftaleina fenoloftaleina
szarlotka76
3822 04fb
szarlotka76
9342 20cb
szarlotka76
9160 076c 500
Reposted fromrol rol viafenoloftaleina fenoloftaleina
szarlotka76
szarlotka76

nomadicbelle:

“Stay hydrated, stay exfoliated, stay fit etc etc” girl, I can’t even stay awake

szarlotka76
szarlotka76
szarlotka76
szarlotka76
szarlotka76
Reposted frombromba bromba viafenoloftaleina fenoloftaleina
szarlotka76
4695 9adc
Reposted fromretaliate retaliate viafenoloftaleina fenoloftaleina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl