Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 09 2017

szarlotka76
7568 0643 500
Reposted fromfleurrebelle fleurrebelle vialadygrey ladygrey

April 05 2017

5986 c40c 500

manipulated:  Egon Schiele - Les amants 1909

March 23 2017

szarlotka76
3223 8526
szarlotka76
9418 1d03 500
Reposted fromshar17666 shar17666 viaoldstuff oldstuff

March 19 2017

szarlotka76
2261 514c
Reposted fromcalifornia-love california-love viagosialap gosialap
2442 255c 500
Reposted fromcat-in-the-wild cat-in-the-wild viagosialap gosialap
5869 0969 500
3335 5158
Reposted frommirosia mirosia
7802 0a95 500
Reposted frommirosia mirosia
szarlotka76
szarlotka76
Brakuje nam słów, ponieważ ich pula jest tak ogromna i mamy tak wiele do stracenia. Boimy się powidzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne co możemy powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic. 
— Grey's Anatomy 13x16

March 14 2017

July 10 2015

szarlotka76
8040 1581
Reposted fromministerium ministerium viagosialap gosialap
szarlotka76
4436 d501 500

“Let’s never come here again because it would never be as much fun.“

Lost in Translation (2003) dir. Sofia Coppola

Reposted fromohhmarigold ohhmarigold viagosialap gosialap
szarlotka76
Chcę, żebyś przybliżył się do mnie i dotulił, i żebyś trzymał mi w nocy rękę na brzuchu, kiedy się boję. Chcę z tobą mieszkać w pokoiku ciasnym jak szafa (...), a najbardziej to chciałabym być jedwabnikiem. Siedzieć z tobą w kokonie dwuosobowym (mam nadzieję, że są dwuosobowe) i żebyś nigdzie beze mnie nie wychodził.
— Agnieszka Osiecka do Jeremiego Przybory
Reposted frompesy pesy viamirosia mirosia
szarlotka76
It's so easy to be a poet and so hard to be a man.
— Bukowski
szarlotka76
szarlotka76
8987 2db7
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viamirosia mirosia
szarlotka76

Reposted fromlifeless lifeless viafenoloftaleina fenoloftaleina
szarlotka76
3822 04fb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl